Om projektet

Östersjöregionen står inför ett flertal utmaningar. Havsmiljön är utsatt för belastningar i form av farliga ämnen, övergödning, exploatering och fiske. Många arter och habitat är i akut behov av en förbättrad miljö. I Östersjöns kustområden syns liknande trender som i övriga Europa med sysselsättning som koncentreras till större tätorter och storstäder och en minskad servicenivå i glesbygden till följd av en förändrad demografi. Såväl näringar som människors välbefinnande skulle gynnas ekonomiskt av en förbättrad havsmiljö.

Skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo är ett av världens största sammanlänkade skärgårdsområden. Detta område avspeglar de utmaningar och möjligheter som finns i norra Europas kustområden. Att hitta innovativa lösningar för att sy ihop ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i detta område kan därför, förutom att förbättra levnadsvillkoren i detta område, även ge lärdomar och inspiration till andra regioner.

Projektet ”Tre Skärgårdar” stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i Stockholm-Åland-Åbo genom lokalt deltagande, skräddarsydd analys och behovsanpassad utveckling. Projektet syfte är att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekoystemen och deras utveckling och därmed sammanhängande tjänster kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena. Detta sker genom ett utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.

Projektet vill ta vara på lokal kompetens och kunskap. Utgångspunkten är att initiativ och utredningsbehov i stor utsträckning bör styras av de människor som bor och vistas i de tre skärgårdarna samt de företag som verkar där. Därför har det inom projektet skapats ett innovationskluster som tar vara på lokala idéer och bidrar till att skapa ett nätverk bland de som har intresse av de tre skärgårdarna.

Målsättningarna med projektet är att:
– Identifiera och utreda samhällsekonomiska konsekvenser av 9-10 delstudier kring olika innovationer och/eller samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård
– Identifiera hinder för fortsatt utveckling och föreslå vägar att undanröja dessa
– Skapa starka nätverk och nya samarbeten

Organisation
Projektet drivs av Anthesis tillsammans med Coinnovate och Digital Riktning på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten.