Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Delstudie 7

Möjlighet till förbättrad tillsyn och uppföljning av regelefterlevnad genom nya data och samarbeten – en konkret studie med fokus på yrkesfisket.

Myndigheters uppdrag att följa upp regelefterlevnad är ofta komplext och kostsamt att leverera i praktiken då inspektioner och provtagningar ofta innebär stora investeringar i både tid och resurser. Digitaliseringen möjliggör för nya sätt att följa upp regelefterlevnad hos aktörer vilket kan bidra till att göra myndighetsutövningen mer effektiv, precis, snabbfotad och proaktiv. Genom IoT, geopositionering, sensorteknik och liknande kan helt nya typer av data genereras som kan ge helt ny information om aktörers faktiska regelefterlevnad, ofta i realtid.

För att riktigt dra nytta av de nya möjligheterna behöver myndigheter samarbeta närmare varandra, men framförallt även med privat och ideell sektor för att ta del av ny information från nya källor. Således syftar den här delstudien till att identifiera ett par nyckelområden där tillsynen och regelefterlevnaden för gällande lagstiftning i Östersjön, och specifikt området Tre Skärgårdar, skulle kunna förbättras genom nya sätt att analysera befintliga data. Delstudien ger förslag på hur tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden inom områdena skulle kunna förbättras genom nya data samt hur data kan säkras, till exempel via samarbeten med andra aktörer inom offentlig, privat eller ideell sektor. Arbetet med delstudien har genomförts i nära samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

Ansvarig

Mariell Juhlin, Digital Riktning.

Rapporten samt en film om delstudien finns att se nedan