Klimatanpassning

Klimatanpassning

Delstudie 3

Denna delstudie kartlägger och tydliggör skärgårdens möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan samt beskriver hur ett förändrat klimat kan påverka möjligheten att leva och verka i skärgården.

Klimatfrågan har funnits högt på agendan hos FN ända sedan 1992 då klimatkonventionen antogs och intresset och angelägenheten har sedan dess bara ökat hos samhället i stort. Ramverk som Parisavtalet, Agenda 2030, EU:s klimatpolitiska mål och det svenska målet om nettonollutsläpp av klimatgaser till 2045 ger en riktning i klimatarbetet men det finns fortfarande stora utmaningar för att nå dessa mål.

Det är redan idag möjligt att se förändringar i klimatet i form av till exempel värmeböljor, översvämningar, extremväder, höjda havsnivåer och ändrade mönster för nederbörd. Den globala medeltemperaturen kommer med stor sannolikhet att fortsätta att öka och ökningen beror till stor del på mänsklig aktivitet. För att minimera påverkan på klimatet är det därför viktigt att vi arbetar mot de klimatpolitiska målen.

Denna delstudie undersöker klimatpåverkan från skärgården och hur skärgården kan bidra till att minska till minskad klimatpåverkan genom ändrad mänsklig aktivitet. Förutom att begränsa effekten av klimatförändringar är det även viktigt att anpassa samhället till ändrade förutsättningar. Delstudien undersöker därför också hur klimatförändringar kommer att påverka skärgården och vilka insatser som krävs för att det fortsatt ska vara möjligt att leva och verka i skärgården.

Denna delstudie fokuserar på att:

  • Kartlägga skärgårdens klimatpåverkan
  • Identifiera åtgärder för att begränsa skärgårdens bidrag till minskad klimatpåverkan
  • Se över hur klimatförändringar kommer att påverka skärgården och hur det kan påverka möjligheten att leva och verka i skärgården
  • Utreda vilka anpassningar och insatser som behövs för att leva och verka i skärgården vid ändrade förutsättningar påverkade av klimatförändringar

Ansvarig

Agneta Persson, Anthesis.

Rapporten samt en film från delstudien finns att se nedan