Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget

Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget

Delstudie 1

Delstudien har genom en nutidsanalys sammanfattat kunskapsläget för ett antal förutsättningar som är viktiga för att kunna bo och leva i skärgården.

De rapporter och statistiska sammanställningar som tas fram inom olika sakfrågor är av olika omfattning och geografisk utbredning och tillgängliggörs på respektive organisations hemsida. Syftet med delstudien är därför att tillgängliggöra den information som redan finns samt identifiera eventuella kunskapsluckor. Delstudien studerar följande variabler:

Demografi
– Befolkningsstatistik: ålder, kön, yrke, hushållsstorlek, sysselsättning
– Boendeform och andel åretruntbostäder
– Rörelsemönster (in-/utflyttning)

Sysselsättning och näringsliv
– Antal och typ av näringsverksamheter
– Antal förvärvsarbetande skärgårdsbor fördelade på näringsgrenar

Infrastruktur
– El- och värmeförsörjning
– Internetuppkoppling
– Vatten och avlopp
– Avfallshantering

Service
– Kommunikationer och färjeförbindelser, inkl. restider
– Post, bensinstationer m.m.
– Detaljhandel och matvarubutiker
– Skola och förskola
– Vård och omsorg

Ekosystemtjänster
– Tillgång till försörjande och kulturella ekosystemtjänster

Arbetet har genomförts i form av intervjuer med intressenter i skärgården och viktiga sakkunniga samt kompletterande skrivbordsstudier. Delstudierapporten redovisar vilken statistik som finns, vilka studier och projekt som har genomförts, vilka aktörer som arbetar med frågorna och var denna information finns att finna.

Ansvarig

Henrik Nordzell, Anthesis.

Rapporten från delstudien finns att läsa nedan