Huvudstudie

Huvudstudie

Sju delstudier har genomförts inom Tre Skärgårdar och dessa har resulterat i många slutsatser och rekommendationer. Delstudierna bidrar till ett underlag för en helhetsanalys och den huvudstudie som är avslutningen på projektet Tre Skärgårdar. Huvudstudien återkommer också till projektets övergripande koncept, dess “DNA”:

”Projektet syftar till att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekosystem och deras utveckling och därmed sammanhängande tjänster kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena. Detta sker genom utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.”

Arbetspaket/ work packages

Arbetet med att ta fram huvudstudien har delats upp i fyra arbetspaket/work packages. Fokus i dessa arbetspaket är:

  • WP1: Att visa förutsättningarna och sätta projektet i dess sammanhang med projektets DNA.
  • WP2: Att utkristallisera de delar i delstudierna som är relevanta för den slutliga analysen.
  • WP3: Att använda konceptet S2S (Source to Sea) för att se om det kan tillföra något till ekosystemförvaltande.
  • WP4: Att problematisera och föreslå en strategi för att lyckas med en positionsförflyttning.

Utöver dessa arbetspaket genomförs också en workshop. Fokus i denna är att samla ihop resultaten från de tre första arbetspaketen för att skapa en plattform och göra en planering för WP4.

Processbild

Ansvarig

Tre Skärgårdars projektledare Saga Ekelin är övergripande koordinator för huvudstudien. Utöver det har respektive work package en koordinator. Dessa är:

WP1: Susanne Gustafsson
WP2: Saga Ekelin
WP3: Henrik Nordzell
WP4: Maria Hammar

Medverkande

Ett flertal konsulter på Anthesis medverkar i huvudstudien. Andra medverkande är bland annat:

Mariell Juhlin, Digital Riktning
Susanne Gustafsson, PlanBotnia
Karin Almlöf, Greenoffshore

Rapporterna från huvudstudien finns att läsa nedan