Samråd av förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten har kommit med ett förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön i Nordsjön och Östersjön.

Mer om åtgärdsprogrammet och samrådet finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2020-11-02-samrad-av-forslag-pa-uppdaterat-atgardsprogram-for-havsmiljon.html