Workshop 2019-08-27

Tisdagen den 27/8 genomfördes en workshop med innovationsklustret för att diskutera nya idéer till delstudier och ge möjlighet att lämna synpunkter på de tre delstudier som är igång. Presentation samt dokumentation finns att ta del av nedan.

Bilden ovan visar ett förslag till klustring av de idéer som inkom under en av övningarna i workshopen i juni och utefter dessa idéer har projektgruppen arbetat för att ta sätta namn på områden som är viktiga för innovationsklustret. Arbetet under denna workshop utgick från dessa viktiga områden, vilka är:

• Östersjöns tillstånd
• Besöksnäring och ekosystemtjänster
• Bo och verka i skärgården
• Skärgårdsbo-driven utveckling
• Värdet av skärgårdens ekosystemtjänster
• Administrativa ramverk
• Cirkulär ekonomi

Under workshopen den 27/8 arbetade deltagarna vidare med dessa områden i två övningar. De fick även chansen att välja ut vilka områden som de önskar att projektet Tre Skärgårdar ska prioritera.

Sekretariatet kommer nu att samla ihop erfarenheterna som inkommit från innovationsklustret och göra en plan för hur projektets arbete tas vidare. Nya delstudier och andra aktiviteter kommer därefter att föreslås för styrgruppen på Havs- och Vattenmyndigheten. Ytterligare idéer och infallsvinklar för delstudier, både från deltagare samt de som inte hade möjlighet att delta, får gärna kommuniceras till sekretariatet.